CPV 2008 - Wspólny Słownik Zamówień (aktualny)

+03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
+09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
+14000000-1 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
+15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
+16000000-5 Maszyny rolnicze
+18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
+19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
+22000000-0 Druki i produkty podobne
+24000000-4 Produkty chemiczne
+30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
+31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
+32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
+33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
+34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
+35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
+37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
+38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
+39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
+41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona
+42000000-6 Maszyny przemysłowe
+43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
+44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
+45000000-7 Roboty budowlane
+48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
+50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
+51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
+55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
+60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
+63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
+64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
+65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
+66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
+70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
+71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
+72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
+73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
+75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
+76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
+77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
+79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
+80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
-85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 -85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
+85110000-3 Usługi szpitalne i podobne
+85120000-6 Usługi medyczne i podobne
+85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne
-85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia
+85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
+85142000-6 Usługi paramedyczne
85143000-3 Usługi ambulatoryjne
+85144000-0 Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
-85146000-4 Usługi świadczone przez banki krwi
85146100-5 Usługi świadczone przez banki spermy
85146200-6 Usługi świadczone przez banki organów do przeszczepu
85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85148000-8 Usługi analizy medycznej
85149000-5 Usługi farmaceutyczne
85150000-5 Usługi obrazowania medycznego
85160000-8 Usługi optyczne
+85170000-1 Usługi w zakresie akupunktury i kręgarstwa
 +85200000-1 Usługi weterynaryjne
 +85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej
+90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
+92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
+98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste